STANDARDY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE STUDIA MIEJSKIE

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie Studia Miejskie weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności oraz wartości naukowej. W całym procesie wydawniczym Rada Redakcyjna respektuje i wymaga także respektowania przez Autorów, Redaktorów i Recenzentów zasad etycznych.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie Studia Miejskie są zgodne z procedurami  zalecanymi przez COPE  (więcej http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf )