Regulamin wydawniczy

§1 Publikacja

1. Czasopismo „Studia Miejskie” jest kwartalnikiem publikującym prace oryginalne oraz poglądowe z zakresu wiedzy obszaru nauk społecznych, z zakresu dyscyplin naukowych: Ekonomia, Geografia, Architektura i urbanistyka.
2. Publikowanie w czasopiśmie naukowym „Studia Miejskie” jest bezpłatne, co oznacza, że autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikowaniem artykułów.
3. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów.
5. Autor zobowiązany jest przesłać tekst zgodny z wymogami określonymi w dokumencie „informacje dla autorów”. W razie niespełnienia wymogów formalnych Redakcja zastrzega sobie prawo odesłania tekstu Autorowi celem dokonania niezbędnych poprawek.

§2 Prawa autorskie

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie).
2. W czasopiśmie naukowym „Studia Miejskie” publikowane mogą być jedynie utwory wcześniej nie rozpowszechnione.
3. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Studia Miejskie” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Redakcji czasopisma i Wydawnictwa UO.
4. Zgoda na publikację utworu w czasopiśmie naukowym „Studia Miejskie” jest równoznaczna z udzieleniem przez Autora Uniwersytetowi Opolskiemu licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej liczby egzemplarzy Utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i sieci informatycznych,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechnienia Utworu w sposób inny niż określonych w pkt 2 – 2 udostępnienie utworu lub jego streszczenia w Internecie przez umożliwienie odbiorcom dostępu do Utworu on-line lub umożliwienie ściągnięcia Utworu do własnego urządzenia pozwalającego na zapoznawanie się z utworem, zamieszczenie Utworu w bazach elektronicznych zajmujących się rozpowszechnianiem utworów naukowych, w
tym, w szczególności, w bazie CEEOL (Central and Eastern Online Libray).
d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Utworu – korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w pkt 1–3.
5. Z tytułu udzielenia licencji do Utworu Autorowi nie należy się wynagrodzenie.
6. Autor wyraża zgodę na udzielenie przez Uniwersytet Opolski dalszego zezwolenia na korzystanie z Utworu (sublicencja) na polach eksploatacji wymienionych w par. 2 ust. 4.
7. Autor wyraża zgodę na upublicznienie, w związku z rozpowszechnieniem Utworu, swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mail.

§3 Zapobieganie zjawiskom „ghostwritingu” i„guest autoship”

1. Redakcja czasopisma Studia Miejskie w celu przeciwdziałania procedurom „ghostwriting” i „guest authorship” stosuje poniżej przytoczone zalecenia zawarte w materiałach MNiSW:
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z
pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

 Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 Redakcja wyjaśnia w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, 3 włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 Redakcja uzyskuje od Autorów informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
1. Przyjmując wagę powyższych zaleceń, redakcja czasopisma wymaga w przypadku utworów współautorskich określenia autora wiodącego i podania udział procentowego poszczególnych Autorów.
2. Redakcja dokonuje dokumentacji wykrytych przypadków celem ewentualnego przekazania materiału właściwym organom.
3. W przypadku, gdy badania naukowe będące podstawą publikowanego tekstu były finansowane przez instytucję inną niż jednostka naukowa afiliująca Autora, jest on proszony o ujawnienie źródeł finansowania. Nie dotyczy to przypadku finansowania badań ze środków własnych.

§4 Deklaracja o wersji pierwotnej

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.