Redakcja czasopisma w trosce o wysoką jakość publikowanych tomów, a także w odpowiedzi na zalecenia MNiSW, czyni starania zmierzające do wdrożenia procedury zabezpieczającej przed zjawiskami „ghostwriting” bądź „guest authorship”.

Ghostwriting jest zjawiskiem polegającym na nie ujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

Zjawisko określane jako guest authorship (honorary authorship), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład
w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, zaprzeczeniem jakościowych podstaw uprawiania nauki, podważeniem oryginalności i rzetelności publikacji naukowych.

Z tych względów zjawiska te będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk w czasopiśmie Studia Miejskie, redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji).

Autorzy publikacji proszeni są o złożenie stosowych oświadczeń o autorskim przygotowaniu opracowania (szablon oświadczenia dostępny na stronie internetowej). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.