STUDIA MIEJSKIE

40 punktów

UWAGA

Aktualna strona internetowa oraz kolejne nr tomów znajdują się na platformie czasopism Uniwersytetu Opolskiego: LINK

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w listopadzie 2010 roku zainaugurowała wydawanie czasopisma „Studia Miejskie”. Czasopismo to ukazuje się cyklicznie, w trybie kwartalnika. Wersją pierwotną naszego czasopisma jest papierowa, ale artykuły są publikowane również w formie elektronicznej.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku, za opublikowany w kwartalniku „Studia Miejskie” artykuł naukowy, jest przyznawanych 40 punktów.

W chwili obecnej czasopismo zarejestrowane jest w bazach: C.E.E.O.L, CEJSH, Index Copernicus, BazEkon a także jest obecne w innych bazach czasopism: PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Bazie Biblioteki Narodowej, ARIANTA, bazie IGIPZ PAN, bazie Naukowiec.org

rok 2019 – tom 34

Wprowadzenie

Oddziaływanie miast na ich otoczenie jest istotne niezależnie od tempa i kierunków ich rozwoju. Wpływ miast na zmiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów peryferyjnych oraz powiązania między nimi są jednym ze stałych problemów badawczych realizowanych przez badaczy z zakresu różnych dyscyplin naukowych. Miasta rozwijają się w zróżnicowanym tempie i charakteryzują się odmiennymi kierunkami rozwoju, jednak ich oddziaływanie na otoczenie jest istotne. W odpowiedzi na pojawiające się problemy rozwoju miast oraz na potrzebę identyfikacji ich powiązań z otoczeniem badacze z rożnych dyscyplin podejmują badania w tym zakresie.
Zawarte w prezentowanym tomie artykuły naukowe dotyczą współczesnych procesów zachodzących na styku obszarów miejskich i otoczenia. Do problemów tych należą takie zagadnienia, jak: finansowanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, miasta jako bieguny wzrostu, miasta w polaryzowanej przestrzeni społeczno-gospodarczej, potencjał innowacyjny miast w Polsce. Są to także zagadnienia związane z rozwojem i przemianami miast zdegradowanych.
Wyrażamy nadzieję, że prezentowany tom będzie źródłem interesujących i inspirujących wiadomości, które stanowią pokłosie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie funkcjonowania, planowania i zarządzania rozwojem miast.

Agnieszka Dembicka-Niemiec

Czasopismo zostało laureatem konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i zostało zakwalifikowane na tzw. Listę 500 czasopism naukowych.
Otrzyma co najmniej 20 punktów za publikację i będzie w ewaluacji traktowane tak, jak czasopisma, które są już w międzynarodowych bazach.


Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi numerami czasopisma „Studia Miejskie” i zachęcamy do publikowania.

Aktualnie Redakcja przyjmuje do publikacji tylko teksty w języku angielskim.


Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w listopadzie 2010 roku zainaugurowała wydawanie czasopisma „Studia Miejskie”. Czasopismo to ukazuje się cyklicznie, w trybie kwartalnika. Wersją pierwotną naszego czasopisma jest papierowa, ale artykuły są publikowane również w formie elektronicznej.